A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek (a továbbiakban ÁKF) a szerződő felek adásvételi szerződésből eredő jogait és kötelességeit szabályozzák. A tárgyi adásvételi szerződés az eladó (a továbbiakban: „eladó“): a SANVEA s.r.o. – Kft. társaság (székhely: 1.mája u. 310/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Szlovákia, cégazonosító szám: 44 664 478, közösségi adószám: SK2022789406. A cég a Sro. szakasz 35315/R betétszáma alatt van a Trenčín-i Járásbíróság kereskedelmi jegyzékében bejegyezve) és a vevő között jött létre a www.tibitoys.sk webshopban (továbbiakban „webshop“) történő áruvásárlás érdekében.

A jelen Általános Kereskedelmi Feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződő felek megállapodtak, hogy a vevő a megrendelés elküldésével egyúttal igazolja, hogy a jelen ÁKF feltételeket elolvasta, és egyetért azzal, hogy az eladó és a vevő között hatályos jelen ÁKF az eladó által üzemeltetett webshopot illető adásvételi szerződésre (továbbiakban „adásvételi szerződés”) vonatkoznak, amelynek értelmében az eladó köteles a vevő számára a megrendelt árucikket kézbesíteni, a tárgyi termék tulajdonjogát javára átruházni, a vevő pedig köteles a megrendelt árut átvenni, ennek vételárát az eladónak az ÁKF-ben ismertetett és egyeztetett módon megfizetni, és az adásvételi szerződés megkötésével egyúttal elismeri az eladó és vevő között létrejött, valamint az árucikk reklamációjakor felmerült jogviszonyból eredő kötelezettségeit is.

1. Árurendelések 

A megrendelés alapján a vevő adásvételi szerződést köt az eladóval. Az eladó honlapján történő regisztráció a megrendelés megvalósulásának a tényét nem feltételezi.

 1. A webshopban történő megrendelés akkor minősül a vevő általi adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó javaslatnak, ha a vevő az összes igényelt adatot megfelelően kitöltötte.
 2. Mielőtt a webshop útján a megrendelését az eladónak elküldené, a vevő köteles ellenőrizni a benne foglalt összes adat helyességét. A rendelésben feltüntetett adatok pontosságáért, valódiságáért és hiánytalanságáért a felelősség a vevőt terheli.
 3. A vevőnek joga van megrendelni árut az eladótól az általa kitöltött és az eladónak elküldött webshop rendelői űrlap alkalmazásával.
 4. Ha a vevő olyan fogyasztó – természetes személy, aki a jelen szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozási, foglalkozási vagy hivatási tevékenysége tárgyának a keretei között jár el (a továbbiakban „fogyasztó”), úgy a megrendelés – a később kiadott előírásokkal újított 102/2014. számú törvény ételmében – távúton kötendő adásvételi szerződés-javaslatnak tekintendő.
 5. A kínált áruk webshopban megvásárlási lehetősége a raktáron vagy készleten kifejezéssel van jelölve.
 6. A vevő a megrendelő elküldésével hitelesíti, hogy a jelen ÁKF-et (a Panaszkezelési szabályzattal és az ÁKF vonatkozó rendelkezéseivel közösen) elolvasta, értelmezte és teljes egészében egyetért vele.

2. Adásvételi szerződés megkötése

 1. Miután a megrendelést az eladó megkapta, a megrendelés feldolgozásra kerül. A megrendelés felvételét az eladó a rendelés visszaigazolásával külön megerősíti.
 2. A visszaigazolás vevőnek való kézbesítésével az adásvételi szerződés megkötöttnek minősül.
 3. A megrendelés feldolgozása és az árucikk kiszállításra előkészítése általában a megrendelés visszaigazolásának napjától számított 48 órát igényel.

3. Megrendelés törlése

 1. Az eladó visszaigazolásától számított 48 órán belül a vevőnek – sztornózási illetékmentesen – joga van, hogy a megrendelését törölje, amennyiben a törlést igényelő e-mail üzenetét az eladónak kézbesíti még mielőtt a szállítócég a tárgyi árucikket a hatályos rendelés szerint kiszállítaná.
 2. Ha a vevő a törlésre került megrendeléssel kapcsolatban az eladónak bármiféle illetéket kifizetett, úgy az eladó köteles ezt a díjat a megrendelés törlési napjától számított 14 napon belül készpénz nélküli eljárással a vevő számlájára visszautalni, ha a vételár visszatérítési módját a szerződött felek másképpen nem egyeztették.
 3. Ha az eladó a rendelés feldolgozása során megállapítja, hogy az árut az egyeztetett időn belül nem képes a vevőnek leszállítani, úgy köteles a vevőt haladéktalanul – tehát a megrendelés igazolását megelőzően – erről értesíteni. Az eladó egyúttal – a megrendelés megerősítését megelőzően – köteles a vevővel az áru leszállítási időpont megváltoztatását egyeztetni. Ha a vevő az áru leszállítási időpont változásával egyetért, és ezt e-mail útján küldött írásbeli hitelesítésével kifejezetten elfogadja, úgy az eladó a megrendelés visszaigazolását számára elküldi. A vevői igény bármilyen egyéb megnyilvánulása – a szállítási időpont megváltoztatásához való hozzájárulása kivételével – a rendelésének törlésének minősül

4. Árucikk tulajdonjogának a megszerzése

 1. A megrendelt árucikk tulajdonjoga csak akkor száll át a vevőre át, ha az adott árucikket az általa kijelölt szállítási helyszínen átveszi, egyúttal a megrendelt áru vételárát teljes mértékben megfizeti. Az árucikk kárfelelőssége az áru átvételének időpontjával a vevőre hárul át.
 2. Az eladó az áruk késedelmes kézbesítéséért nem tartozik felelősséggel, ha a kézbesítési címét, vagy telefonszámát a vevő helytelenül adta meg, illetve, ha a késedelem nem az eladó hibájából történt.

5. Áruszállítás

 1. Az eladó a megkötött adásvételi szerződésnek megfelelően köteles az árut a vevőnek eljuttatni. Gondoskodik arról, hogy a szállítandó áru megfelelően, sérülés ellen biztosítottan becsomagolva legyen.
 2. A kiszállításra előkészített árukat a megfizetési bizonylattal közösen átadja a szállítónak, aki az adásvételi szerződésben megadott vevői címre történő szállítást végzi.
 3. Az árut a szállítócég kézbesíti a vevőnek, lásd a webshop honlapját – A kézbesítés módja fejezetet.
 4. A vevőnek rendeltetett áru szállítási költsége az eladót terheli, viszont a küldemény átvételének az esetleges megtagadásakor a visszaküldés költsége a vevőt terheli.
 5. Az árucikk becsomagolásáért, az adásvételi szerződésben meghatározott címre történő elküldéséért az eladó a vevőtől semmiféle illetéket nem igényel.
 6. Az eladó e-mail vagy szöveges telefonüzenet elküldésével értesíti a vevőt, hogy a megrendelt árut átadták a szállítócégnek, és az áru szállítási és a kézbesítési ellenőrzését szolgáló nyomon követési számát a vevőnek megadja.
 7. A vevő tudomásul veszi, hogy a szállítócég általi áru leszállítási határidő csupán tájékoztató jellegű, tehát a szállítócég által okozott késedelemért az eladó felelősséggel nem tartozik.
 8. A vevő az árucikket köteles személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy – amennyiben a kiszállítás helyszínén nem lenne képes személyesen jelen lenni – a küldeményt egy olyan személy vegye át, aki a törvény vagy meghatalmazás alapján a vevőt jogosan képviselheti, és az áru átvételét a fuvarlevélen írásban igazolhatja a szállítónak (továbbiakban „képviselő“). Ha a vevő távolléte miatt az áru átadását az adásvételi szerződésben meghatározott helyszínen megismételni szükséges, úgy – a megrendelés vételárától függetlenül – az ezzel kapcsolatos összes költség a vevőt terheli.
 9. Az árut akkor tekintjük kézbesítettnek, ha a vevő vagy képviselője az árut a megrendelésben megadott címen átvette.
 10. Az átvételt megelőzően a vevő köteles a küldemény állapotát megvizsgálni. Ha úgy találja, hogy az áru csomagolását sérülés érte, köteles erről a tényről a szállítócéget értesíteni, és képviselőjének a jelenlétében az árucikk állapotát ellenőrizni. Az áru megrongálódása esetén a vevő köteles a károsodás mértékét a szállítólevélen feltüntetni, és ezt a tényt a szállítócégnek is igazolnia kell. Az árucikk sérülése nem indokolja a vevő általi átvétel elutasítását, viszont indokolhatja a hiányos árucikkre vonatkozó reklamáció (panasz) benyújtását.

6. Vételár és fizetési feltételek

 1. Az adásvételi szerződésnek megfelelően a vevő köteles az eladónak megfizetni a megrendelt áru vételárát, valamint az őt illető, a visszaigazolt rendelés szerinti szállítással kapcsolatos költségeket is. A vételárat és az áruk szállításával kapcsolatos költségeket a hozzáadottérték-adóval (továbbiakban „ÁFA”) közösen kell feltüntetni.
 2. A webshopból való megrendelés során a vevőnek módjában áll kiválasztani a vételár és a szállítási költségek kifizetési módját: Utánvéttel – készpénzfizetéssel a futárszolgálat útján kézbesített áru átvételekor. Előre történő Fizetéssel a GoPay fizetési portál útján. A szolgáltatások árait a webshop honlapján tüntettük fel – lásd A fizetési módok fejezetet.

7. Árucikk hibája miatti felelősség és garancia

 1. Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek garanciális időszak alatt az áru átvételét követően következnek be.
 2. A garanciaidő tartama az áru vevő általi átvételi napjával induló 24 hónap.
 3. A hiányfelelősséget – haladéktalanul az adott hiány felderítését követően – az eladónál lehet igényelni.
 4. Az eladó nem tartozik felelősséggel a következő hibákért: a termék helytelen használatából eredő mechanikai sérülés, a nem rendeltetésszerű és a kezelési utasítást sértő használatából eredő hiányosság, valamint a tárgy természetes kopása.

8. Árucikkre vonatkozó panaszok

 1. A panaszkezelés értelmében nem megfelelő mennyiségben és minőségben leszállított – tehát a rendeltetési célra már meg nem felelő – termékért a felelősség az eladót terheli.
 2. A vevő az árucikket reklamálhatja a megfelelően kitöltött online űrlap útján, amelyet a hiány észlelését követően haladéktalanul az eladónak küld el.
 3. A panasz fogadását az eladó igazolja, és a panasz kezelési módját is haladéktalanul meghatározza.

9. Szerződéstől való elállás

 1. Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat az adásvételi szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az áru átvételi időpontja – és a szerződéstől való elállási határidő – kezdete előtt is joga van a szerződéstől elállnia. Erről e-mail útján írásban tájékoztatja az eladót.
 2. Az eladó felesleges késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a vevőnek-fogyasztónak a tőle kapott valamennyi szerződésszerűen megfizetett pénzösszeget.

10. Szerződés tartama

 1. Az adásvételi szerződés határozott időre van létrehozva, és a szerződő felek szerződésbeli kötelezettségeinek a teljesítéséig hatályos.

11. Felügyeleti hatóság

A felügyeleti hatóság a Trenčín-i kerület SOI (Szlovák Kereskedelmi Felügyelet) Felügyelősége. Székhely: Hurbanova u. 59, 911 01 Trenčín, Felülvizsgálati Főosztály, telefon: 032/640 01 09, fax: 032/640 01 08.

12. A fogyasztói alternatív vitarendezés

Ha a vevő az eladó általi panaszkezelési móddal elégedetlen lenne, ill. úgy véli, hogy az eladó megsértette vevői jogait, úgy – a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezéséről szóló a TT 391/2015 sz. törvény értelmében – az illetékes békéltetési hatóságnál jogában áll benyújtani az alternatív vitarendezés megindításáról szóló javaslatát (a továbbiakban „indítvány”).

13. Személyes adatok védelme

 1. A Vevő a www.tibitoys.sk webshopból történő árurendelésével önkéntesen megadja személyes adatait, és tudomásul veszi, hogy az információs rendszerében a rendelés terjedelmében az adatait az Eladó feldolgozza.
 2. A Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatokat az információs rendszereiben a Szerződés megkötése és teljesítése céljából az ÁKF alapján [a GDPR 6. cikkely (1) bek. b) pontja értelmében] a szükséges időtartamra az Eladó dolgozza fel a Szerződés, valamint az Eladó általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek és panaszkezelésein teljesítése érdekében.
 3. A Vevő hozzájárult, hogy az általa megadott személyes adatokat az Eladó a saját információs rendszerei keretében dolgozza fel annak érdekében, hogy információkat, árukínálatokat tartalmazó e-maileket legyen képes küldeni [a GDPR 6. cikkely (1) bek. a) pontja értelmében] a meghatározott ideig, amíg a személyes adatok feldolgozásának a célja nem teljesül – a vevőnek nyújtott Szolgáltatások befejezését követő 10 évig.
 4. A GDPR rendelet 13. cikkely rendelkezése alapján a Vevő: (I) jogosult kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását; (II) tiltakozhat az ilyen személyes és különleges adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatóság jogával; (III) jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál; (IV) tudomásul veszi, hogy a Szerződés megkötéséhez a személyes adatok megadása feltétlenül szükséges. A Vevő a személyes adatait nem köteles megadni, azonban az ilyen esetben az Eladóval létrehozandó Szerződéskötés meghiúsulna; (V) tudomásul veszi, hogy az aktuális újdonságokról és kínálatokról szóló e-mailek küldése céljából a személyes adatainak megadása a hozzájárulásával közösen sem jogi, sem szerződéses követelménynek nem minősül. A Vevő a személyes adatait nem köteles megadni, azonban Eladó ekkor nem lesz képes a személyes adatok feldolgozási célját elérni; (VI) jogában áll a hozzájárulását visszavonni anélkül, hogy a visszavonás előtt adott – és a info@tibitoys.sk e-mail címre küldött – korábbi beleegyezése alapján teljesített adatfeldolgozás jogszerűségét befolyásolná.
 5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok védelmének a GDPR rendelet szerinti feltételeit az Eladó a webshop honlapján egy külön szakaszban tette közzé, lásd A személyes adatok védelme fejezetet.
 6. Az Eladó a GDPR irányelv 13. és 15–22. cikkelyek szerinti kötelességeit a közzététellel teljesíti.

14. Záró rendelkezések

 1. A jelen ÁKF rendelkezéseit az eladónak joga van egyoldalúan megváltoztatni, kiegészíteni, ill. törölni. Ilyen esetben köteles a vevőt az ÁKF módosításáról és hatályba lépéséről a webshop honlapján megjelenített közlése útján értesíteni, éspedig legalább 14 nappal az ÁKF változásának a hatályba lépési napját megelőzően.
 2. Az eladó és a vevő megállapodtak, hogy az egymás közötti kommunikációt, beleértve az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatos változásokat is, írásban, e-mailben – az eladó által az ÁKF-ben és a vevő által a megrendelésben – megadott e-mail címek útján fogják lefolytatni.
 3. A jelen ÁKF az online áruház honlapján való közzététel napjával lépnek hatályba.
 4. A vevőnek jogában áll bármikor visszavonni regisztrációját az online áruház honlapján úgy, hogy erre utaló írásbeli kérelmet küld az eladó megadott e-mail címére.
 5. A jelen ÁKF által nem szabályozott jogviszonyokra a Szlovák Köztársaság jogszabályai, kifejezetten a következő törvények az irányadóak: a később kiadott előírásokkal újított 513/1991.sz. törvény, a Kereskedelmi Törvénykönyv; a később kiadott előírásokkal újított 40/1964. sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv; a később kiadott előírásokkal újított 102/2014.sz. fogyasztóvédelmi törvény; a később kiadott előírásokkal újított 22/2004.sz. elektronikus kereskedelmi törvény, továbbá a vevő jogállását szabályozó 250/2007. sz. fogyasztóvédelmi törvény.
 6. Peren kívül nem rendezhető jogvita esetén a szerződő felek alávetik magukat a Szlovák Köztársaság kizárólagos illetékességű bírósági döntésének.

A jelen ÁKF hatályba lépési napja: 2020.11.01